The eSports King’s Crush

The eSports King’s Crush

Warring Young Seven, Zhan Qi Shao, 战七少
Demon Sword Maiden

Demon Sword Maiden

Carrot Sauce, Luo Jiang Shen, 罗将神, 罗酱
Feng Yin Tian Xia

Feng Yin Tian Xia

Nguyệt Xuất Vân, Yue Chu Yun, 月出云